Click here for an English version

Privacyverklaring consumenten

NKL levert al meer dan 40 jaar contactlenzen. Om onze maatwerkcontactlenzen te kunnen leveren is het noodzakelijk dat we daarvoor persoonsgegevens ontvangen en verwerken. We vinden het zeer belangrijk dat uw persoonsgegevens daarbij goed worden beschermd en dat we ons daarbij houden aan de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring leest u hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Op het moment dat uw contactlensspecialist een bestelling bij ons plaatst (al dan niet via onze bestelsoftware Easyfit), ontvangen wij uw persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij ontvangen en verwerken:

  1. Lensspecificaties (bijzondere categorie persoonsgegevens: gezondheidsgegevens)

Optioneel:

  1. NAW-gegevens
  2. Geboortedatum

Lensspecificaties zijn minimaal nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren. Voor sommige producten is het nodig dat uw NAW-gegevens en/of geboortedatum bij ons bekend zijn. In zo’n geval bevat een bestelling uw naam, adresgegevens en/of geboortedatum.

Toestemming

Omdat het gaat om een bijzondere categorie persoonsgegevens (gezondheidsgegevens) is uw toestemming vereist.  Uw toestemming geldt voor doorzending van uw gegevens door uw contactlensspecialist aan NKL, en voor verwerking van uw gegevens door NKL zoals beschreven in deze privacyverklaring.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken bij uw contactlensspecialist, danwel bij NKL via privacy@nkl.nl. Daarop zullen wij de bestelling anonimiseren (verwijderen van NAW-gegevens en/of geboortedatum). Intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de aanwezigheid van uw persoonsgegevens vóór intrekking.

Doel verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel:

  • beoordeling, fabricage en levering van bestelde producten;
  • eventuele nazorg via uw contactlensspecialist;
  • voldoen aan wettelijke verplichtingen omtrent bewaartermijnen en traceability.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Twee  jaar na verzending van de bestelling anonimiseren wij de bestelling door NAW-gegevens en/of geboortedatum te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of over te laten dragen. U kunt een verzoek sturen naar privacy@nkl.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NKL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De softwareprogrammatuur waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt zijn digitaal en fysiek alleen toegankelijk met juiste authenticatie en autorisatie. Onze bestelsoftware Easyfit is daarnaast ook voorzien van encryptie.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor

Geautomatiseerde besluitvorming

Wijziging privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.nkl.nl worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij willen u nog wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgevens.nl).

Contactgegevens

NKL Contactlenzen B.V.
Waanderweg 6
7812 HZ Emmen

www.nkl.nl
privacy@nkl.nl
t. 0591 610 640